ข้อกำหนดการใช้งาน AonEDMS

ก. ข้อกำหนดในการใช้งาน
ข. เงื่อนไขในการเรียกเก็บเงิน การจ่ายเงิน
ค. การบริการ และ ขอบเขตการให้บริการ

ข้อตกลงตามกฏหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง 'AonEDMS' ('เอโอเอ็น อีดีเอ็มเอส')
ซึ่งให้บริการที่ https://www.aonedms.com กับ 'ผู้ใช้งาน' ('User')
ข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อ User ทำการใช้งานระบบของ AonEDMS ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด

ก. ข้อกำหนดการใช้งาน

บริการ AonEDMS เป็นบริการแบบตอบรับสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกเพื่อเปิด บัญชีหลัก “Biz name” โดยจะมีสถานะเป็น “Owner Account” ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะใช้งานได้ต้องได้รับการยืนยันการสมัครผ่าน email ที่สมัครเท่านั้น และ ชื่อบัญชี (Biz name) และ email จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง โดย Biz name ที่ใช้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ A-Z และ/หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น

การสมัครสามารถสมัครผ่านเว็บ (https://www.aonedms.com) หรือผ่านแอพพลิเคชั่นในสังกัดของ AonEDMS โดยผู้สมัครจะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูล login และ Password ให้เป็นความลับ ทาง AonEDMS จะไม่รับผิดชอบใดๆหากข้อมูล user login สูญหายหรือเสียหาย ซึ่ง AonEDMS มีช่องทางในการ รีเซตรหัสผ่าน (Login/Password recovery) ให้กับเจ้าของบัญชีหลักผ่านทางเว็บหรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ iOS และ Android ในสังกัดของ AonEDMS โดยจะต้องใช้ Biz name และ email (ที่สมัคร) ในกระบวนการ รีเซ็ตรหัสผ่าน และเจ้าของบัญชีจะได้รับ email พร้อมช่องทางในการรีเซ็ตรหัสผ่าน

บัญชีย่อย “Staff Account” ถูกสร้างโดยบัญชีหลัก (Owner) เท่านั้น บัญชีหลักจะเป็นผู้สร้างและกำหนด login, password และ level ของบัญชีย่อย รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านให้กับบัญชีย่อย โดยบัญชีย่อยจะไม่มีสิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือต่ออายุบริการ จำนวนของบัญชีย่อยจำถูกจำกัดไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัญชีย่อยได้ (Buy more staff) โดยจำนวนของบัญชีย่อยจะไม่อายุการใช้งาน และจำนวนของบัญชีย่อยไม่สามารถโอนสิทธิข้าม บัญชีหลักได้ เว้นแต่เป็นสิทธิในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย (Reseller)

เช่นเดียวกับบัญชีหลัก ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้เก็บรักษา login/password ไว้เป็นความลับ ทาง AonEDMS จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกขโมยรหัส และ/หรือ เนื้อหาทั้งหมด

ผลิตภันฑ์หมายถึง บริการและ/หรือเนื้อหา ที่ทาง AonEDMS จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานนั้นมีทั้งใช้งานฟรี หรือ ใช้งานแบบมีเงื่อนไขระยะเวลา หรือ ใช้แล้วหมดไป เหล่านั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทของการให้บริการซึ่งถูกกำหนดโดยโมดูลแอพพลิเคชั่น ทั้งในรูปแบบเว็บและ/หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ iOS และ Android ซึ่งบางผลิตภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการสามารถซื้อเพื่อใช้งานได้ตามลักษณะและรูปแบบของการให้บริการของผลิตภันฑ์นั้นๆ

ความรับผิดชอบในการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานผลิตภันฑ์เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการ ทาง AonEDMS ไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้งาน ลืมต่ออายุหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่หมดไปเพิ่มเติ่มจนทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

ผลิตภัณฑ์จะมีราคาที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทและช่วงเวลาทาง AonEDMS สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมูลค่าที่ผู้ใช้งานเลือกซื้อในแต่ละครั้งอาจจะมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้ใช้งานไม่เรียกร้องขอคืนในส่วนต่างราคา และ/หรือ ขอคงราคาเดิมได้

เครื่องหมายการค้า AonEDMS และซอฟ์ตแวร์แอพพลิเคชั่นทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ บจก. แอพพลิเคชั่น ออน เน็ต ผู้ใช้งาน (User) ทั้งบัญชีหลัก (Owner) และ บัญชีย่อย (Staff) เป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้งานตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดข้างต้น และ AonEDMS มีสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการ หรือ ปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้หากผู้ใช้งานไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด และ/หรือ ตามที่ AonEDMS เห็นสมควร เช่น ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมในการก่อกวนระบบ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉล เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น กับ AonEDMS และบจก. แอพพลิเคชั่น ออน เน็ต


ข. เงื่อนไขการใช้งานเรียกเก็บเงิน การจายเงิน

ผู้ใช้งาน ('User') ในบัญชีหลัก ('Owner Account') เท่านั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการ สั่งซื้อ ('Order') กับทาง AonEDMS โดยระบบจะมี ตะกร้ารายการ ('Cart') สำหรับเก็บรายการสั่งซื้อโดยชำระเงินช่องทาง ออนไลน์ ('Online') และกดปุ่ม ‘Order Now’ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ โดย AonEDMS จะให้ เลขบััญชี เพื่อโอนเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งหลังจากโอนเงินสามารถแจ้งการโอนเงินโดยทำการแนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงินมาในระบบ และ รอการตรวจสอบเพื่อดำเนินการอนุมัติรายการที่สั่งซื้อ ภายใน 24 ชั่วโมง และจะมี email แจ้งไปยังผู้สั่งซื้อ

ในกรณีที่ เป็นการสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่น เช่น ขอใบเสนอราคา แล้วมีการชำระเงินผ่านธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่า การสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์ และ ผู้ใช้งานจะปฏิเสธในเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของการให้บริการไม่ได้

AonEDMS ถือว่าเมื่อผู้ใช้งานทำการ “สั่งซื้อ” (“Order”) เป็นการทำข้อตกลงในการใช้งาน และ/หรือ รวมถึงความสามารถในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชำระเงินตามยอดในการสั่งซื้อนั้นๆบนเว็บไซต์นี้

AonEDMS ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นหากผู้ใช้งานได้ทำการชำะเงินแล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถอ้างเหตุผลใดๆเพื่อหักลางการสั่งซื้อดังกล่าวได้ และ รายการสั่งซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์ข้ามบัญชี (ฺBiz name) ได้

ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการ “สั่งซื้อ” (“Order”) แล้วไม่ชำระเงินหรือทำการบวนการชำระเงินไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทาง AonEDMS มีสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นๆ ได้โดยวิธีการ Auto หรือ Manual โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งาน ทราบล่วงหน้า


ค. การบริการและขอบเขตการให้บริการ

AonEDMS เป็นผู้ให้บริการ “เว็บแอพพลิเคชั่น” (“Web-Apps”) ทำงานผ่าน Browser FireFox,Safari,Chrome หรือ IE และยังมีบริการผ่าน แอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ iOS, WatchOS และ Android โดยจะให้บริการกับบุคคลหรือองค์กร ทั่วไป โดยการให้บริการจะให้แบบ คราวด์ (Cloud Service) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี อินเตอร์เน็ต (Internet) เพื่อใช้งาน โดยผู้ใช้บริการจะต้องจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแอพพลิเคชั่นที่เลือกใช้งาน โดยทาง AonEDMS จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความถูกต้องของข้อมูล และ/หรือการคีย์ข้อมูลผิดพลาดรวมถึงการหยุดให้บริการอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ฮาร์ดแวร์ ระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต ภัยพิบัติ ภัยก่อการร้าย หรือ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งทางผู้ใช้งานรับทราบและไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการได้

โมดูลแอพพลิเคชั่น (“Apps”) ใน AonEDMS และ/หรือ แอพบน iOS WatchOS และ Android ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานตามที่กำหนดไว้ ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องให้ AonEDMS แก้ไขปรับปรุง และ/หรือ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล,ข้อความ,กระบวนการทำงาน และอื่นๆ สำหรับผู้ใช้งาน บางรายหรือทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษได้

AonEDMS ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับปรุง หรือ ไม่ปรับปรุง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AonEDMS มีสิทธิ์ในการปรับปรุง (“Update”) เพิ่มหรือลดฟังก์ชั่นในการใช้งานได้ทุกส่วนของ AonEDMS และ แอพพลิเคชั่น บน iOS WatchOS และ Android ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ในบริการส่งข้อความ SMS จะสามารถใช้ได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นและ ต้องเป็นเบอร์มือถือที่จดทะเบียนกับผู้ให้บริการในประเทศไทย

AonEDMS ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บริการ กับบุคคลหรือองค์กร ที่นำไปใช้งานในงานที่ขัดกับข้อกฏหมาย และ ศีลธรรมอันดีงามของไทยและ ผู้ที่สมัครใช้งานเปิดหลายๆ Biz name เพื่อผลประโยชน์ทางโปรโมชั่น โดยมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและให้เข้าใจได้ว่าอยู่ภายในองค์กรเดียวกัน จะถือว่าผิดเงื่อนไขการให้บริการ และ จะถูกระงับการให้บริการ โดยผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการได้

เมื่อผู้ใช้งานเริ่มใช้งานระบบ AonEDMS แล้วให้ถือว่ายอมรับในข้อกำหนดการใช้งาน AonEDMS ทั้งหมดโดยอัตโนมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูล
Privacy Policy & Data using.

ข้อมูลสิทธิ์และการเก็บรักษา

AonEDMS มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด และ เพื่อประสิทธภาพในการใช้งาน AonEDMS มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดโดยอิสระ AonEDMS ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่าข้อมูลที่จัดบันทึกไว้ใน AonEDMS ต้องไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ รวมถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ และ ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาความลับของข้อมูลเอง AonEDMS ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการรับฝากหรือรับจัดเก็บข้อมูลแต่ AonEDMSเป็นผู้ให้บริการ แอพพลิเคชั่น ('Apps') เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ธุรกิจ และ/หรือ องค์กรของผู้ใช้งาน


ตราสัญลักษณ์ หรือตราสินค้า (Logo/Banner)

AonEDMS อนุญาติให้ผู้ใช้บริการ สามารถกำหนด ชื่อธุรกิจ หรือ องค์กร ('Biz name') ได้โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง และ ชื่อนั้นต้องไม่ไปกระทบหรือละเมิดในสิทธิ์ และ/หรือลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทาง AonEDMS ไม่สนับสนุนในแบรนด์สินค้าเลียนแบบ หากพบ AonEDMS มีสิทธิ์ในการหยุดให้บริการดังกล่างกับบัญชีนั้นๆ โดยผู้ใช้งานและเจ้าของบัญชี ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปี คืนได้ในทุกกรณี

ในส่วนของรูปภาพตราสัญลักษณ์ หรือ ตราสินค้าต่างๆ เป็นข้อมูลรูปภาพไฟล์ นามสกุล JPG,GIF และ PNG ขนาดความกว้าง 250 สูง 54 พิกเซลส์ (Pixels) และขนาดไฟล์ไซด์ ('File size') ไม่เกิน 2Mbyte. (2048KBytes) โดยผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเองได้

เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือ ในกรณีที่ AonEDMS เห็นสมควร ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ทาง AonEDMS เปิดเผยข้อมูล ชื่อธุรกิจ/องค์กร ('Biz name') รวมถึงตราสัญลักษณ์และ/หรือ ตราสินค้า กับบุคคลใดๆ หรือ สาธารณะ โดยที่ทาง AonEDMS ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด และ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ จากAonEDMS ทั้งนี้ถือว่าความยินยอมดังกล่าวมีผลบังคับใช้อยู่ตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะยุติการใช้งาน AonEDMS ไปแล้วก็ตาม


การนำข้อมูลไปใช้งานต่อ

กรณีผู้ใช้งานนำเอาข้อมูลในระบบไปใช้งานจะต้องอยู่ในความระมัดระวังในการเผยแพร่ไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ และ ลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย AonEDMS จะไม่รับรู้หรือรับผิดขอบกรณีมีการนำเอาข้อมูลออกไปใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหาย และ AonEDMS จะทำการยุติการให้บริการดังกล่าวทันที่หากตรวจพบหรือได้รับแจ้ง และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทาง AonEDMS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


การเก็บรักษาข้อมูล

บัญชีผู้ใช้งานทั้งบัญชีหลัก และ บัญชีย่อย มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้ ต้องรักษา รหัสทั้ง Login และ Password ให้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ส่งต่อหรือให้ผู้อื่นกระทำการ Login เข้าระบบโดยเด็จขาด ทาง AonEDMS จะถือว่าผู้ที่สามารถใช้ Login และ Password เข้าใช้งานได้คือเจ้าของบัญชีนั้นๆ หลังจากใช้งานเสร็จควร Logout ออกจากระบบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และควรตั้งค่า Browser ไม่ให้จดจำ Login และ Password รวมถึงประวัติ ('History') และ ข้อมูลคุ๊กกี้ ('Data Cookies') เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาาน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

AonEDMS มีการใช้งานข้อมูล คุ๊กกี้ (Cookies) และพิกัดตำแหน่ง (Geolocation) ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องยินยอมกำหนดคุณสมบัติของ Browser ให้รองรับในส่วนนี้